Algemene Voorwaarden

Artikel1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Dating Websolutions -handelend onder de naam en gelijkgesteld met de bedrijfsnaam- PC Media Services computerprogrammatuur aan afnemers levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


Artikel 2 - Begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1 Programmatuur: Computerprogrammas op dragers en de bijbehorende documentatie, waarvoor Dating Websolutions aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend.
2.2 Documentatie: Door de Dating Websolutions aan gebruiker geleverde schriftelijke en/of digitale informatie waarin de werking en/of het gebruik van de programmatuur worden omschreven.
2.3 Licentie: Het recht van de gebruiker de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te gebruiken.
2.4 Dragers: Materialen waarop de programmatuur is vastgelegd.
2.5 Dagen/Opleveringstijd in aantal dagen: Hierbij is altijd sprake van werkdagen, dus niet zijnde zaterdagen, zon- en feestdagen.


Artikel 3 - Gebruikslicentie
3.1 Dating Websolutions verleent aan gebruiker een licentie tot gebruik van de programmatuur. Dating Websolutions verkoopt aan gebruiker de dragers waarop de programmatuur is vastgelegd.
3.2 Het in Artikel 3.1 bedoelde gebruiksrecht is niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan de licentienemer.
3.3 Gebruiker is niet gerechtigd wijzigingen of aanpassingen in de programmatuur aan te brengen of eventuele technische maatregelen ter bescherming van de programmatuur te verwijderen.


Artikel 4 a - Hosting
4.a.1. Bij een Compleet datingsitepakket en een op Maat Gemaakte Datingwebsite bevindt zich ook een jaar lagn een small gratis hostingpakket. Dit hostingpakket betreft een small hostingpakket van maximaal 50Gb data en 2gb opslagruimte
Mocht uw site groeiende zijn dan heeft u uiteraard later wel een groter hostingpakket nodig en kunt u tegen betaling uw hostingpakket verhogen naar een groter pakket bijvoorbeeld medium pakket of een large pakket.
4.a.2. Wanneer u besluit binnen het eerste jaar naar een andere hostingpartij te verhuizen verlenen wij hierop geen restitutie van de gedane betaling van de hostingkosten, aangezien wij dit voor 1 jaar vastleggen en vooruit moeten betalen.
Ook kunt u naar een andere server verhuizen of naar een ander hostingbedrijf verhuizen. U kunt dit zelf doen door de bestanden van uw website te downloaden en op de andere server/ander hostingpakket weer te uploaden en dan alles goed in te stellen. Wij kunnen dit -tegen betaling van installatiekosten- ook voor u doen. Wanneer u de hostinggegevens nodig heeft zullen we die direct versturen; dit gaat niet automatisch ivm de veiligheid van de server, de hosting en uw website.
4.a.3. Domeinnaam: wilt u een domeinnaam registreren die lijkt op, sterk lijkt op of gelijk is aan een merknaam is dat uw eigen verantwoording om die te registreren. De domeinnaam wordt op uw eigen naam geregistreerd en u bent hier zelf voor verantwoordelijk.
4.a.4. Verstuurd u mail zorg dan dat deze gevraagd en of gewenst is; wij tolereren geen spam vanaf onze servers en hoduen ons aan de richtlijnen van de Opta. Wij adviseren u om dit ook te doen, dus alleen mail versturen als u de emailadressen dubbel opt-in hebt verkregen. Nalatigheid in deze, of eventuele schade in welke vorm dan ook, zal op u worden verhaald. Ook zal uw website onmiddelijk offline worden gehaald, onmiddelijk nadat wij ene bericht krijgen dat u ongevraagde mails in grote aantallen verstuurd. Wij hebben geen keus dan altijd hieraan mee te werken; evt schade aan uw kant is voor uw eigen rekening. 4. b. Hacken: Er zijn bepaalde figuren in deze wereld die het leuk vinden om sites te hacken, te slopen of te rippen cq te kopieren; Wanneer u bij ons hosting heeft zullen we er qua veiligheid op de server alles aan doen om dit tegen te gaan, voor zover dit in onze mogelijkheden ligt. Ook wanneer u elders hosting heeft ondersteunen we u zo goed mogelijk als u een probleem op dat vlak heeft, maar geen enkele site met php is tegenwoordig voor 100% veilig te maken. Denk daaraan, verander af en toe uw wachtwoorden en hou deze ook geheim voor anderen.


Artikel 4 b - Duur
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van levering van de programmatuur, tenzij anders is overeengekomen.
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het tijdsbestek wat voor een bepaaald project uitloopt. Dit kan diverse redenen hebben als ziekte, verzuim personeel, andere projecten die meer tijd innemen dan gepland, of simpelweg vakantie/afwezigheid van ons of onze mensen. Houdt dus bij de start van een project rekening met een uitloop, ook als wij die niet van te voren aangeven.


Artikel 5 - Levering en installatie
5.1 Installatie van de programmatuur geschiedt door de gebruiker, tenzij anders vermeld en overeengekomen.

Betaalmodules en Betalings service Providers:
5.2. Betaalmethodes: uiteraard zorgen wij ervoor dat u betalingen kunt ontvangen via pay.nl mollie of targetpay. Voor de regels die deze betalingsproviders hanteren zijn wij echter niet aansprakelijk, dus lees die eerst goed door op de desbetreffende sites zelf. Regels bij de betalingsproviders zijn erg duidelijk: een inschrijving Kvk is vaak, zo niet altijd nodig , en soms ook inwonerschap in Nederland. Dus let hierop voordat u iets besteld. Mocht u namelijk naderhand tot de conclusie komen dat u geen betalingen kunt ontvangen omdat u geen inschrijving KVk heeft, geen inwoner bent van Nederland, geen Nederlands btw nummer heeft, of een andere reden waardoor u geen betalingen kunt ontvangen via de besproken betaalproviders: Nee, dit is geen reden om uw factuurbedrag terug te betalen. Wel kijken we dan - in overleg met u- naar welke betalingsprovider dan wel geschikt zou zijn voor uw situatie en of land en kunnen daarvoor een betalingsmodule creeeren en implementeren tegen kostprijs.
Betaalmodules en wijzigingen:
5.3. Wijzigingen bij een betalingspaymentprovider in de API kunnen consequenties hebben voor het functioneren van het betaalsysteem in de software. Hier zijn wij niet voor verantwoordelijk, omdat wij daar geen invloed op kunnen uitoefenen. Wel kunnen wij - tegen betaling - het betalingsysteem dan weer bijwerken naar de meest recente API en programmering. 5.4 Mocht een betalingsserviceprovider problemen hebben met zijn betalingen -op welke manier dan ook, en in de breedste zin van het woord- dan zijn wij daar niet voor verantwoordelijk. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de werking van het systeem als er een betaalmodule is geplaatst van een betalings service provider die problemen heeft, failliet is of failliet gaat, of andere problemen heeft waardoor de betalingsverwerking stil ligt.


Artikel 6 - Garantie
6.1 Dating Websolutions garandeert gedurende een periode van 3 maanden, gerekend vanaf de datum van aflevering van de programmatuur:
a. dat de programmatuur de in de documentatie genoemde eigenschappen bevat;
b. dat de programmatuur functioneert op de in de documentatie aangeduide apparatuur;
c. dat de dragers waarop de programmatuur geleverd is, vrij zijn van fouten en gebreken, mits deze op de voorgeschreven wijze worden gebruikt;
d. wanneer de geleverde software bij gebruik op de voorgeschreven wijze fouten en gebreken vertoont, heeft de gebruiker naar keuze van Dating Websolutions het recht:
- op het ter beschikking verkrijgen van een ander exemplaar van de software of vervanging van de programmatuur
6.2 De garantie vervalt indien de gebruiker wijzigingen in de programmatuur aanbrengt en/of de installatie van de programmatuur niet op de in de documentatie beschreven wijze uitvoert en/of de in de documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de juiste wijze uitvoert.


Artikel 7 - Aansprakelijkheid
Dating Websolutions of haar leidinggevende ondergeschikten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebrek en/of toepassing van de programmatuur, tenzij het betreft schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dating Websolutions.


Artikel 8 - Prijzen
8.1 Alle prijzen zijn exclusief het ten tijde van het verzenden van de rekening geldende percentage btw, alsmede eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen.
8.2 Alle prijzen van programmatuur zijn exclusief administratie- en verzendkosten.
8.3 Alle prijzen en tarieven zullen steeds zijn vastgelegd in Nederlandse valuta en/of Europese valuta.


Artikel 9 - Betaling
9.1 De klant zal het door hem verschuldigde bedrag direct betalen via het ingebouwde bestel- en betaalsysteem. Na ontvangst van de betaling ontvangt de klant hiervan een bevestiging met de factuur door Dating Websolutions.

9.2 Bij een datingsite met een unieke op maat gemaakte layout, of een compleet unieke datingsite zal een 100% vooruitbetaling vereist zijn via het betaal- en bestelsysteem van de site.


Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Alle door Dating Websolutions aan gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van Dating Websolutions totdat alle door gebruiker uit welke hoofde dan ook aan Dating Websolutions verschuldigde bedragen zijn voldaan.


Artikel 11 - Intellectuele Eigendomsrechten
11.1 De programmatuur waarvoor Dating Websolutions aan gebruiker een gebruiksrecht heeft verleend en/of dat aan gebruiker ter beschikking is gesteld, blijft te allen tijde eigendom van Dating Websolutions. Onder eigendom wordt mede begrepen auteursrechten, octrooirechten, andere intellectuele en/of industriele eigendomsrechten en/of aanverwante rechten. Het is gebruiker niet toegestaan de programmatuur te kopieren, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te vervreemden en/of om niet of tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen, tenzij zulks op grond van dwingend rechtelijke regels is toegestaan.


Artikel 12 - Overdracht rechten en verplichtingen
Gebruiker is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden zonder schriftelijke toestemming van Dating Websolutions aan een derde over te dragen.


Artikel 13 - Geschillen
13.1 Op de overeenkomst of op nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, in welke vorm en welke taal zij ook zijn of worden aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook, die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van of in verband met nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, tussen partijen ontstaan zullen met uitsluiting van iedere andere Rechter ter beslissing worden onderworpen aan de bevoegde Rechter, waaronder begrepen de President van de Rechtbank in kort geding, in de vestigingsplaats van Dating Websolutions die zich in casu van deze algemene voorwaarden heeft bediend, danwel aan de rechter in de woonplaats van afnemer zulks ter uitsluitende keuze van de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
13.3 Bij geschillen over de uitleg van deze algemene voorwaarden indien de algemene voorwaarden van Dating Websolutions ook in een vreemde taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.


Software Pakketten : U besteld een datingsysteem bij ons, U betaald direct via Ideal of via een ander betaalwijze van uw keuze en nadat de betaling bij ons binnen is kunt u deze pakketten via een downloadlink ophalen. Ook krijgt U een bevestiging van Uw bestelling en de factuur. Mocht U na aankoop besluiten dat U:
1. deze software toch eigenlijk niet wilde bestellen maar dit toch gedaan heeft.
a. een verkeerde knop heeft ingedrukt (waardoor U toevallig de software besteld heeft).
b. deze software per ongeluk heeft besteld of iemand anders heeft dit voor U gedaan.
c. deze software totaal niet besteld heeft (en ook gelijk betaald by the way, maar toch...)
d. u geen webhosting heeft ; geen probleem, die kunnen wij u aanbieden vanaf 60 euro per jaar voor een small hostingpakket.
e. dacht dat het met het een ander betaalsysteem werkte: dit staat duidelijk bij de softwarepakketten, en daar heeft u geen bril voor nodig. Wij kunnen tegen uurtarief elk door u gewenst betaalsysteem inbouwen en voor U instellen.
2. de software niet wilt gebruiken, of niet kunt gebruiken, om welke reden dan ook.
3. u vindt dat onze software niet goed geprogrammeerd of gescript is, niet compleet 200% veilig is, niet de juiste programmeercode bevat of dat het niet netjes gescript is; wij doen er altijd alles aan om alles zo veilig mogelijk te houden en we bijven dat ook doen.
4. veronderstellen dat dit iets anders was, ondanks dat u toch echt de functies van elk pakket kunt lezen op onze site.
5. veronderstellen dat de software geruild kan worden.
6. veronderstellen dat de software gewoon geretourneerd kan worden: Nee, dit kan niet. Dit kunt u beter bedenken voordat u ergens iets besteld.
De wet kopen op afstand om zo binnen 7 dagen uw geld terug te krijgen geldt niet voor software.


Op maat gemaakte systemen met custom design en programmeer aanpassingen vereisen altijd een vooruitbetaling van 100 % van de totale factuursom.

Leveringstermijn Maatwerk/Software/Projecten: In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het tijdsbestek wat voor een bepaaald project uitloopt. Dit kan diverse redenen hebben als ziekte, verzuim personeel, andere projecten die meer tijd innemen dan gepland, of simpelweg vakantie/afwezigheid van ons of onze mensen. Houdt dus bij de start van een project rekening met een uitloop, ook als wij die niet van te voren aangeven.

Op Maat Gemaakt en Compleet nieuw design:

Op Maat Gemaakt: hierbij wordt een Functielijst opgesteld, met zoveel mogelijk info over de diverse functies en wij maken een layout/design aan de hand van voorbeelden en screenshots
werkwijze:
1. Na het creeeren van het eerste gedeelte van het project staat de structuur er, en krijgt de klant een demo
2. klant kijkt alles na en komt met een lijst met aanpassingen en wijzigingen
(geen grote wijzigingen in de structuur naast de aanvankelijke indeling)
Klant komt met screenshots om wijzigingen en aanpassingen door te geven en in detail beschrijven wat de bedoeling is
3. grote/ overdreven afwijkingen en wijzigingen die sterk afwijken van het oorspronkelijke concept ---> zijn extra kosten en vallen onder meerwerk
4. wijzigingen en aanpassingen worden gedaan
5. de klant kijkt opnieuw alles na en checkt of alles oke is (kleine wijzigingen worden weer gedaan)
6. daarna wordt het geheel overgezet op de doelsite
7. het vertalen van de site geldt voor de frontend van de site dus de paginas zelf, en geldt niet -expliciet niet - voor de admin. 8. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat het tijdsbestek wat voor een bepaaald project uitloopt. Dit kan diverse redenen hebben als ziekte, verzuim personeel, andere projecten die meer tijd innemen dan gepland, of simpelweg vakantie/afwezigheid van ons of onze mensen. Houdt dus bij de start van een project rekening met een uitloop, ook als wij die niet van te voren aangeven. Maximaal 3 wijzigingen/ veranderingen/ revisies lijsten naast de initiele aanvraag, daarbuiten zijn extra kosten en vallen onder meerwerk
Bugs en errors worden uiteraard gratis opgelost en vallen onder onderhoud

Op Maat Gemaakt Design:

1. wij maken nieuwe designs altijd in overleg met de klant en op basis van voorbeelden.
2. wanneer de klant akkoord gaat met een design werken we deze verder uit.
3. daarna kunnen er nog maximaal 3 wijzigingen gedaan worden, met maximaal 3 werkuren aan wijzigingen, dit alles in overleg met de klant.
4. wanneer er met de klant - na al verschillende designs aangedragen en voorgelegd te hebben - nog steeds geen overeenstemming is bereikt over het design behouden wij ons het recht voor om zelf de knoop door te hakken en 1 van de gemaakte designs te kiezen en deze verder uit te werken.
5. klant is verantwoordelijk om met opbouwende kritiek te komen, duidelijke wijzigingen aan te dragen en geen vage omschrijvingen te geven: transparantie is gewenst dus een heldere opdracht ook.
6. artistieke opvattingen zijn selectief en suggestief, dus voor elke persoon verschillend; maak uw wensen dus van te voren kenbaar aub.


Wij behouden ons het recht voor de Algemene Voorwaarden tussentijds -zonder opgaaf van redenen, of vermelding hiervan- aan te passen.